Sealer có trộn 13.2% Bioceramic MTA có độ tương thích sinh học và lành thương cao