Model: Flexion BASIC (phục vụ cho việc điều trị)

Cấu hình bao gồm:

  • Máy tính.
  • Chân đế di động.