Model: Flexion BASIC (phục vụ cho việc điều trị)

Cấu hình bao gồm:

  • Máy chính.
  • Chân đế di động.